+372 447 3888

sale@ammende.ee

Restoran

Hotell

Ostukorv on tühi.

Turvakaamerad

Kasutame Ammende Hotell OÜ-s turvakaameraid isikute (so klientide, töötajate ja külaliste) kaitsmiseks, ohutuse tagamiseks ja sisekorraeeskirjade järgimise tuvastamiseks. Isikuandmete vastutav töötleja on Ammende Hotell OÜ.

Turvakaamerad on paigutatud selliselt, et jälgimisalasse jäävad sissepääsud, koridorid, üldkasutatavad alad ja parkla. Sellest tulenevalt jäävad jälgimisalasse ning videosalvestistele ka nimetatud alades tegutsevad kliendid ja muud külastajad.

Järgnevalt kirjeldame videokaamerate kasutamise põhitingimusi:

Kaamerate kasutamise õiguslik alus – õigustatud huvi.

Jälgimissüsteemi lühike kirjeldus – digitaalne ilma helisalvestamise võimeta.

Kellele salvestis võidakse edastada – PPA-le, AKI-le ja teistele seadusest tulenevatele asutustele ja isikutele.

Juurdepääs jälgimissüsteemile on administraatoritel ja köögipersonalil, juurdepääs salvestistele on ettevõtte tegevjuhil.

Kaua salvestisi säilitatakse – salvestisi säilitatakse 2 nädalat, misjärel hakkab videosüsteem automaatselt üle salvestama. Turvaintsidendi korral säilitatakse intsidendiga seotud salvestist kuni intsidendi lahendamiseni.

Jälgimise aeg – ööpäevaringselt.

Jälgimise liik – reaalajas ja salvestamise ja järele vaatamisega.

Mida tehakse selleks, et kaitsta jälgimissüsteemi abil kogutavaid andmeid – salvestised asuvad virtuaalserveris, kuhu on juurepääs vaid ettevõtte tegevjuhil personaalsete kasutajatunnuste ja paroolidega.

Kuidas inimene saab tutvuda tema kohta kogutud andmetega – isiku kohta kogutud andmetega tutvumiseks palume esitada taotluse ettevõtte tegevjuhile kirjalikult e-postile sven-erik.volberg@ammende.ee . Andmetega tutvumisel peate arvestama sellega, et säilitame salvestisi vaid 2 nädalat, samuti sellega, et teiste salvestisele jäädvustatud isikute õiguste ja huvide kaitsmiseks peame muutma nad tuvastamatuks, mistõttu ei saa me tutvumist võimaldada koheselt. Küll ei kehti tutvumist taotluse alustele andmetele 2 nädala määr, ehk kui teade esitatakse ajal mil andmed on alles, siis need säilitatakse.

Kõigil kellel kohta andmeid kogutakse on õigus edastada on kaebusi lisaks andmekogujale ka teemaga seotud järelevalve asutustele.

Lisaks õigusele salvestistega tutvuda on isikul õigus kasutada ka kõiki muid andmesubjekti õigusi, mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruses (EL) 2016/679. Andmesubjekti õigused on kirjeldatud ka Ammende Hotelli privaatsuspoliitika punktis 4 („Andmesubjekti õigused“). Ja andmete kogumise aluseks olevate õiguslike analüüsidega.

Oma õiguste teostamiseks palume ühendust võtta Villa Ammende tegevjuhiga Sven-Erik Volberg e-post sven-erik.volberg@ammende.ee või 44 37 888

Õigustatud huvile tuginemise analüüs, turvalisus leiate siit .